Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Obecné

Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické prodejní aukce na adrese https://ecentre.proebiz.com dne 27. 06. 2016 v 11:00

V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky.Ostrava, dne: 27. 06. 2016 v 09:39

Statutární město Ostrava
Martin Alex
telefon:+420 734 448 221
email: martin.alex@ecentre.cz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

PořadíNázev položkyMJMnožství
001.Škoda Superb 2.5 V6 TDi 3USTBDGX01NFM6, č. motoru BDG-neuvádí se, výkon 120 kW, RZV: 4T8 9292, VIN - TMBBG63U679019129/07, r. v. 2007, stav tachometru 228.044 kmks1.00
002.Škoda Superb 2,5 V6 TDi 3USTBDGX01NFM6, č. motoru BDG-neuvádí se, výkon 120 kW, RZV: 4T8 9494, VIN - TMBBG63U179018969/07 r. v. 2007, stav tachometru 131.559 kmks1.00
003.Traktor TOROks1.00


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Zadávací dokumentace a Přilohy

1. příloha pozvánky - 5276_ ZD auta Škoda, traktor TORO.docx

2. příloha pozvánky - 5276_ Příloha č. 1 - Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.doc

3. příloha pozvánky - 5276_Příloha č. 3_Znalecký posudek 4T8 9292.pdf

4. příloha pozvánky - 5276_Příloha č. 3_Znalecký posudek 4T8 9494.pdf

5. příloha pozvánky - 5276_Příloha č.3_Znalecký posudek traktor.pdf

6. příloha pozvánky - 5217_Příloha č. 4_ŠKODA SUPERB 4T8 9292.pdf

7. příloha pozvánky - 5217_Příloha č. 4_ŠKODA SUPERB 4T8 9494.pdf

8. příloha pozvánky - XYZZ_Příloha č. 5_ traktor TORO.jpg

9. příloha pozvánky - XYZZ_Příloha č. 5_traktor TORO (2).jpg

10. příloha pozvánky - XYZZ_Příloha č. 5_traktor TORO.jpg

11. příloha pozvánky - Fotky_4T8 9292.zip

12. příloha pozvánky - Fotky_4T8 9494.zip

13. příloha pozvánky - Traktor TORO.zipvýňatek ze zadávací dokumentace:
3. Kauce (aukční jistota):


Kauce slouží k zajištění závazků Zájemce vyplývajících z účasti v e-aukci.
Úhrada: bankovním převodem na účet Poskytovatele vedený u ČSOB, a. s., 207 088 177/0300.
o Povinné náležitosti platby: variabilní symbol, kterým bude identifikační číslo Zájemce - právnické osoby, jak je toto zapsáno v obchodním, či jiném obdobném rejstříku, případně rodné číslo Zájemce - fyzické osoby a pokud toto nemá (zahraniční fyzická osoba) pak datum narození ve tvaru DDMMRR bez mezer, pomlček a teček a dále specifický symbol ve tvaru 5276.

o Termín úhrady kauce: nejpozději do 27. 06. 2016 do 9:00 hod., tedy 2 hodiny před zahájením soutěžního kola e-aukce. Za termín úhrady kauce se považuje den připsání platby na účet Poskytovatele. Nedojde-li k připsání kauce v tomto termínu, musí Zájemce složení kauce prokázat výpisem ze svého účtu potvrzujícím převod kauce. Tento výpis musí být v originálním vyhotovení a potvrzen bankou. Dále je možno prokázat složení kauce originálním potvrzením o provedení neodvolatelné platby vystaveném bankou. Kauci nelze složit v hotovosti u Poskytovatele, platební kartou nebo šekem.

o Termín vrácení kauce: v případě, že se Zájemce o účast nestane vítězem v e-aukci, či dojde-li k upuštění od e-aukce, bude mu kauce po skončení e-aukce nebo po sdělení o upuštění
od e-aukce vrácena bankovním převodem nejpozději do 10 pracovních dnů po dni, kdy nastane skutečnost odůvodňující vrácení kauce.

o Zájemci, který podal vítěznou nabídku, bude kauce vrácena do 3 pracovních dnů poté co Zájemce, který podal vítěznou nabídku, uhradí částku na základě kupní smlouvy na účet Zadavatele.

o Propadnutí kauce: pokud Zájemce zmaří e-aukci například tím, že neuzavře Smlouvu, resp. Smlouva zanikne z důvodu neuhrazení sjednané částky Zájemcem, kauce se nevrací a tato je považována za paušální náhradu škody vzniklé Zadavateli a Poskytovateli zmařením e-aukce. Zájemce s tímto ujednáním projevuje výslovný souhlas a je srozuměn s tím, že v případě, že neuzavře Kupní smlouvu, resp. tato smlouva zanikne z důvodu neuhrazení sjednané částky, kauce propadá a Poskytovatel není povinen kauci vracet ani vyúčtovávat a pouze písemně oznámí Zájemci, že kauce propadla, včetně důvodů propadnutí kauce.

o Výše kauce: Zájemce, který má zájem o účast v e-aukci, složí dle bodu 3. Kauce (aukční jistota) kauci ve výši 5.000,- Kč na účet Poskytovatele.

výňatek ze zadávací dokumentace:
Prohlídka:
Termín prohlídky a provozní doba:
Adresa ul. Pašerových 1268, Ostrava - Mariánské Hory
objekt garáží Magistrátu statutárního města Ostravy
Kontaktní osoba Ing. Martin Alex, tel: 597 075 471, mobil: 734 448 221
Martin Plachta, mobil: 727 962 608
Datum a hodina 23. 06. 2016 od 9:00 - 10:00 hod.Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou elektronické prodejní aukce. Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Zadávací kolo
15. 06. 2016 v 11:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Soutěžní kolo
27. 06. 2016 v 11:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejvyšší cenová nabídka (u každé položky). Po dobu 15 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem nahoru). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající maximální cenou.

Minimální krok zvýšení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno zvyšovat minimálně o 1 000.00 CZK.
(Minimální krok zvýšení jednotkové ceny je ve vztahu k maximální nabídce.)

Maximální krok zvýšení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno zvyšovat maximálně o 10 000.00 CZK.
(Maximální krok zvýšení jednotkové ceny je ve vztahu k maximální ceně.)

Prodlužování
Soutěžní kolo bude prodlouženo o 2 min. při změně maximální ceny položky v posledních 2 min.

Platnost přístupových klíčů
Přístupové klíče expirují za 14 dní od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického výběrového řízení.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
702 00 Ostrava
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:
Martin Alex
telefon: +420 734 448 221
email: martin.alex@ecentre.cz


Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:
eCENTRE, a.s.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7, Holešovice
Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Zdeněk Svoboda
telefon: +420 736 628 269
email: administrator@ecentre.cz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v on-line výběrovém řízení pro
Statutární město Ostrava

Prodej dvou osobních vozidel Škoda a traktoru Toro

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší (doporučeno IE 7.0)
- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém prohlížeči povolit naleznete na http://support.proebiz.com/ v části Nastavení.


JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do svého přihlašovacího formuláře. Zde vyplňte požadované údaje, potvrďte souhlas s Pravidly on-line výběrových řízení PROe.biz a přihlášku odešlete. Tímto je vaše firma přihlášena do elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka jména i hesla je 8 znaků). Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme vám zvolit si zapamatovatelné jméno i heslo, nepoužívejte, prosím, mezery ani diakritické znaky (č,ž,á, atd.).
Své přihlašovací údaje si zapamatujte!


JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ?
Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se vám otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.


JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT?
Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.


CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?
Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 sekund (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit.

V tomto kole je Vaší povinností zadat vstupní cenové nabíky. Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky. Pokud je název položky podtržen, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, popř. fotka, příloha, apod.).

Volitelné podmínky zadáváte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).


CO MŮŽETE V SOUTĚŽNÍM KOLE?
V Soutěžním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrové řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jehož změna potvrzuje Váš kontakt s e-aukčním systémem
V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.
komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrového řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrové řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol Vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.


V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.
Tisk
Nahoru